Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

 

Kampania zwiększająca świadomość mieszkańców Warszawy na temat przemocy w rodzinie

Powiślańska Fundacja Społeczna uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu: Małe dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych: środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku na realizację działań dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025. ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Zadanie obejmuje przeprowadzenie kampanii społecznej zwiększającej świadomość mieszkańców Warszawy na temat przyczyn, skutków i przemocy w rodzinie.

Kampania, zgodnie z wytycznymi Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dotyczy:

- zjawiska przemocy w rodzinie, uwrażliwienia na ten problem w środowisku lokalnym, promowania postaw społecznych wspierających osoby doznające przemocy

- edukacji o przemocy wobec dzieci w różnych jej formach, nie tylko przemocy fizycznej

- konsekwencji prawnych i skutków stosowania przemocy w rodzinie, w tym stosowania przemocy w formie klapsa

- edukacji na temat mitów i stereotypów sprzyjających zachowaniom przemocowym

- możliwości uzyskania pomocy oraz skutecznych form interwencji i pomocy osobom doznającym przemocy.

Powyższe treści kampanii są przekazywane w formie postów sponsorowanych w mediach społecznościowych, podstrony edukacyjnej oraz ulotek dystrybuowanych w placówkach oświatowych i udzielających pomocy potencjalnym ofiarom przemocy.

Czas realizacji projektu: od 1.08.2022 do 29.10.2022r. 

LOGO biale finansowanie