Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

 

Powiślańska Fundacja Społeczna realizuje po raz kolejny program profilaktyczny Dobry start w ramach konkursu: Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny, bądź szkodliwy.

Celem projektu jest osiągnięcie i utrzymanie abstynencji od środków psychoaktywnych (narkotyki, tzw. dopalacze i inne substancje psychoaktywne) przez uczestników programu - młodzież eksperymentującą i używającą narkotyków oraz zapobieganie rozwojowi uzależnienia.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Czas realizacji projektu: od 01.06.2022 do 30.11.2022 roku. 

Dziękujemy za zaufanie! 

POROZUMIENIE DLA TRZEZWOSCI MCPS

 mazowsze dla organizacji pozarzadowych